Politica de confidențialitate

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ALE CLIENȚILOR SOCIETĂȚII APA C.T.T.A. S.A.

SC Apa CTTA SA din Alba Iulia, CUI 1755482, societate pe acțiuni, cu capital public, înființată în baza Legii 31/1990, cu sediul în strada Vasile Goldiș, nr. 3, Alba Iulia 510007, județul Alba, tel. 0258/834087, fax: 0258/834493 www.contulmeu.apaalba.ro, email: office@apaalba.ro, vă informează prin prezenta despre prelucrarea datelor dumneavoastă personale de către SC Apa CTTA SA și drepturile pe care le aveți în conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 (denumit în continuare GDPR) și legislația națională privind protecția și securitatea datelor personale, în vigoare.

Ne propunem să protejăm datele personale ale clientilor și să fim transparenți cu privire la categoriile de date prelucrate. SC Apa CTTA SA înțelege obligațiile care îi revin față de dumneavoastră ca si client și dorește să vă ajute să înțelegeți cum și de ce prelucrăm datele dumneavoastră.

Această notificare adresată dvs are menirea de a clarifica modalitățile în care SC Apa CTTA SA folosește datele cu caracter personal ale clienților.

Legislația în acest domeniu se schimbă rapid și noi anticipăm că această notificare va fi revizuită și adusă la zi în acord cu noile reglementări.

   Scopul și baza legală a prelucrărilor

 În conformitate cu legislaţia naţională (Legea nr. 677/2001, Legea nr. 506/2004) şi europeană (Regulamentul 2016/679/UE, Directiva 2002/58/CE) în vigoare, SC Apa CTTA SA are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale care îi sunt furnizate.

 

SC Apa CTTA SA prelucrează datele dumneavoastră personale în conformitate cu prevederile GDPR, ale legilor locale și europene privind protecția datelor precum și, în calitate de operator al serviciului de prestare/furnizare alimentare cu apă potabilă și canalizare, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. În vederea încheierii contractului pentru prestarea/furnizarea serviciului de alimenatre cu apă potabilă și canal, a solicitării unui anumit tip de serviciu, cum ar fi: analize privind calitatea apei, verificare metrologică și montare a aparatelor de măsurare, întocmirea și elaborarea proiectului de branșament și/sau racord apă și canal, lucrări de executare a branșamentelor și/sau racord apă și canal, eliberare avize, închirieri utilaje, vă solicită un set de date personale și documente.

  1. a) Datele personale furnizate de dumneavoastră, în calitate de client, în mod liber, notate pe propria răspundere pe formularele tip folosite la încheierea contractului, sau solicitarea unui alt tip de serviciu, dar și copii ale actului de identitate, actului de proprietate, proiect branșament și/sau racord canal, copie legalizată a actului de împuternicire (dacă persoana care solicită este alta decât proprietarul) sunt necesare în contextul îndeplinirii obligațiilor legale privind încheierea și executarea contractului sau a tipului deserviciu
  2. b) Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate pentru:

– Executarea contractului;

– Executarea serviciului solicitat;

– Întocmirea facturii de prestație a serviciului de apă și canal sau al altui tip de serviciu solicitat;

– Transmiterea facturilor;

– Încasarea facturilor;

– Recuperarea creanțelor

– Scopuri arhivistice;

– Scopuri statistice.

  Temeiul legal al prelucrării datelor

Legalitatea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal o reprezintă

– articolul 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR – prelucrare în scopuri precontractuale și contractuale

precum și

– pentru îndeplinirea unei obligații legale care îi revin operatorului (SC Apa CTTA SA), conform articolului 6 alin. (1) litera c) din GDPR.

Tipuri de date cu caracter personal pe care le prelucrăm

Politica internă de administrare și securitate IT a SC Apa CTTA SA este de a colecta numai datele personale necesare în scopuri convenite și solicităm clienților noștri să ne comunice date cu caracter personal numai acolo unde este strict necesar acestor scopuri.

Datele pe care le deținem despre dumneavoastră sunt în principal informațiile pe care ni le-ați furnizat cu ocazia încheierii unui contract sau în vederea executării unui tip de serviciu solicitat.

Categoriile de date personale (clasice sau digitale) care vă sunt solicitate și supuse prelucrărilor sunt următoarele:

– nume, prenume,

– CNP,

– seria și nr. de la CI/Pașaport,

– semnătura,

– detalii de contact – număr de telefon personal, adresă de email, adresa de domiciliu/reședință, etc.,

Sursa datelor cu caracter personal

SC Apa CTTA SA colectează date personale direct de la dumneavoastră sau de la terți.

În cazul în care trebuie să prelucrăm date cu caracter personal obținute de la terți, aceștia din urmă au obligația de a vă furniza informațiile necesare cu privire la utilizarea datelor cu caracter personal transmise. Clienții noștri pot utiliza secțiunile relevante ale acestei note de informare sau îndruma persoanele vizate la această notă de informare, după caz.

Categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal

Datele personale ale clienților sunt destinate utilizării de către operator (SC Apa CTTA SA) şi sunt comunicate următorilor destinatari:

  1. Persoana vizată (clientul);
  2. Autorități publice centrale/locale (ANAF, Instanțe de judecată etc);
  3. Societăți bancare;

Perioada de stocare a datelor personale

SC Apa CTTA SA păstrează datele personale ale clienților atât timp cât este necesar scopului pentru care au fost colectate, în concordanță cu legislația privind protecția datelor personale.

Durata de păstrare a datelor prelucrate în vederea încheierii și executării unui contract sau pentru executarea unui serviciu solicitat este pe perioada derulării contractului sau a serviciului solicitat, precum și pe perioada de arhivare prevazută de lege.

Dacă la un moment dat, fiind în afara obligațiilor contractuale , vă veți exercita dreptul la ștergere a datelor, SC Apa CTTA SA va continua să păstreze un set de date personale de bază (nume,  perioada contractuală, creanțe existente,etc.) conform cerințelor legale.

Drepturile dumneavoastră și modul de exercitare al acestora

Aveți posibilitatea, în anumite condiții prevăzute de către GDPR, să exercitați următoareled repturi:

Dreptul de a fi informat: Prezenta notificare de protecție a datelor furnizează informațiile pe care aveți dreptul să le primiți.

Dreptul de acces la date: Vă rugăm să ne contactați daca doriți o confirmare că datele dumneavoastră sunt prelucrate și dacă doriți să vedeți cum sunt gestionate. Nu este nicio taxă în acest sens iar răspunsul este furnizat în termen de o lună de la data cererii (cu excepția cazului în care cererea este nefondată sau excesivă).

Dreptul de rectificare: Vă rugăm să ne informați cu privire la orice dată pe care ați dori să o rectificăm și vom răspunde în termen de cel mult o lună de la data solicitării. Vom transmite modificările oricăror terțe părți care trebuie să le schimbe și vă vom informa că acest lucru a fost făcut.

Dreptul de ștergere: Puteți să vă exercitați dreptul de a șterge datele dvs. personale într-un număr de situații (de exemplu, dacă datele nu mai sunt necesare în raport cu scopul pentru care a fost creat). Unde este posibil se vor respecta toate aceste cereri, deși unele detalii sunt anexe la contractul de furnizare/prestări servicii încheiat cu SC Apa CTTA SA care nu pot fi în mod rezonabil eliminate, conform legii.

Dreptul la restricționarea prelucrării: Puteți să ne spuneți că putem păstra datele dvs., dar trebuie să oprim prelucrarea. Acest lucru se poate cere atunci când doriți să verificați corectitudinea datelor sau scopul procesării acestora.

Dreptul la portabilitatea datelor: Datele dvs. se află înregistrate atât în format fizic cât și electronic, în baze de date prelucrate manual. Noi vom face tot ce se poate pentru a furniza informații într-un format portabil, dar este puțin probabil că vom putea crea sisteme automate pentru a face acest lucru.

Dreptul de opoziție:  Dacă putem, vom opri procesarea datelor dvs. dacă vă opuneți procesării bazate pe un interes legitim sau dacă în situația dumneavoastră personală apar situații care vă determină să vă exercitați acest drept (inclusiv profilarea).

Dreptul de a nu face obiectul unei: Nu practicăm luarea deciziilor bazate pe prelucrarea automată a datelor, inclusiv crearea de profiluri.

Decizii bazate exclusiv pe  prelucrare automată,  inclusiv crearea de profiluri.

Pentru exercitarea drepturilor dvs. vă rugăm să contactați direct, responsabilul cu protecția datelor din SC Apa CTTA SA la adresa: protectiadatelor@apaalba.ro, sau să accesați pagina web dedicată: https://apaalba.ro/politica-de-confidentialitate/

Transmiterea datelor către o țară terță

SC Apa CTTA SA nu transmite date ale clienților către țări terțe.

 Angajamentul și politica SC Apa CTTA SA privind protecția și securitatea datelor

SC Apa CTTA SA tratează cu mare seriozitate protecția și securitatea datelor. Avem politici interne de control cu privire la pierderea, distrugerea, furtul, utilizarea frauduloasă de date  electronice. La datele personale ale clienților poate avea acces  personalul cu atribuții specifice din cadrul biroului Marketing, Tehnic,  Contabilitate, IT etc.

Personalul SC Apa CTTA SA care prelucrează datele dumneavoastră este instruit și obligat să păstreze confidențialitatea datelor dumneavoastră personale conform legislației în vigoare.

SC Apa CTTA SA a început să implementeze o serie de măsuri suplimentare de protecție a datelor cu caracter personal stocate în format fizic și electronic. Pe măsură ce acestea vor fi implementate veți fi informați periodic.

Informații suplimentare

Responsabilul SC APA CTTA pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal poate fi contactat la adresa de email: protectiadatelor@apaalba.ro sau direct la sediul APA CTTA.

Responsabilul nostru pentru protecția datelor are atribuții de monitorizare a conformității cu legislația cu privire la protecția datelor cu caracter personal. Vă rugăm să ne contactați dacă aveți orice preocupări sau întrebări legate de informațiile de mai sus sau doriți să ne cereți să nu vă procesăm datele personale pentru anumite scopuri sau pentru ștergerea datelor dvs. Unde aveți cereri specifice legate la modul în care gestionăm datele dvs., vom încerca să rezolvăm aceste probleme, dar vă rugăm să rețineți că ar putea exista circumstanțe în care nu putem respecta anumite solicitări. Vă vom comunica orice schimbări pe care le facem la această declarație de protecție a datelor și vă vom informa prin diverse canale de comunicare, dacă este cazul.

De asemenea, e bine să știți că la nivelul României funcționează Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (“ANSPDCP”) și că aveți dreptul să depuneți o plângere atunci când considerați că v-au fost încălcate drepturile, accesând site-ul web www.dataprotection.ro.

Informarea se face prin următoarele modalități: prin publicare pe pagina web, afișare în scris la sediile SC Apa CTTA SA.

Acest document a fost semnat de către directorul general al SC Apa CTTA SA Alba în data de 30.05.2018